BAST TECHNIEK

Privacy Reglement

Bast Techniek neemt jouw privacy zeer serieus en zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken. Op deze pagina staat het privacy reglement van Bast Techniek (“Privacy Reglement”). We raden je aan dit Privacy Reglement aandachtig door te nemen.

1. Wie is Bast Techniek?

Bast Techniek verzamelt de door jou verstrekte persoonlijke gegevens (“Persoonsgegevens”) en gebruikt deze om jou te helpen in contact te komen met potentiële werkgevers, zodat je gekoppeld kan worden aan één of meerdere vacatures (“Dienst”). Bast Techniek is gevestigd te (3584 AA) Utrecht aan de Herculesplein 6 en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09217614. De wijze van opslaan en het gebruik van je Persoonsgegevens zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

2. Welke informatie wordt door Bast Techniek verzameld en verwerkt?

Bast Techniek verzamelt gegevens van verschillende bronnen. De ontvangers van deze gegevens zijn de consultants van Bast Techniek, en kunnen enkel ingezien worden door de interne werknemers van Bast Techniek.

Informatie verzameld via de website

Om gebruik te kunnen maken van de Dienst die Bast Techniek aanbiedt, moet je een persoonlijk profiel aanmaken. Bij het aanmaken van dit persoonlijk profiel moet je een aantal Persoonsgegevens invullen. 
Nadat je deze gegevens hebt ingevuld wordt automatisch een profiel aangemaakt. Dit profiel bevat de gegevens die je hebt opgegeven tijdens het aanmaken van het persoonlijk profiel.

Automatisch gegenereerde informatie

Bast Techniek verzamelt ook automatisch gegenereerde informatie over je surfgedrag tijdens jouw gebruik van de Dienst. Deze informatie bestaat onder meer uit je IP-adres (het nummer van je computer dat het mogelijk maakt jouw computer te herkennen), de datum van het invullen van de Persoonsgegevens, en "cookies". Voor zover Bast Techniek deze informatie gebruikt, is het altijd geanonimiseerd.

Informatie verzameld van externe bronnen

Bast Techniek kan jou benaderen naar aanleiding van gegevens die jij op een vacature website hebt geplaatst (bijvoorbeeld de Nationale Vacaturebank, Monsterboard, Werk.nl, LinkedIn, etc.). Hierbij geef je aan dat je op zoek bent naar een baan. Bast Techniek heeft een overeenkomst met deze job boards om gegevens te mogen gebruiken. Mochten wij contact met jou opnemen kan je aangeven of wij jouw gegevens mogen bewaren of verwijderen.

Een andere externe bron kan een beurs zijn waar jij je voor hebt aangemeld in het verleden (bijvoorbeeld de Nationale Carrièrebeurs). Bast Techniek heeft overeenkomsten met deze organisatie om gegevens te gebruiken en contact op te nemen om te informeren of jij op zoek bent naar een baan. Ook hier kan je tijdens ons contact aangeven of wij deze gegevens mogen bewaren of verwijderen.

3. Wat zijn cookies en hoe gebruikt Bast Techniek ze?

Ter uitvoering van de Dienst maakt Bast Techniek gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op jouw computer. Cookies zijn kleine stukjes informatie die onze server naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen.

In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van jouw pc, door jou aangegeven voorkeuren en de tips en discussies waarop je bent geabonneerd) om een volgend gebruik van de Dienst te vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast je IP-adres geen naam- of adresgegevens of andere Persoonsgegevens. Je kunt je browser zo instellen dat je tijdens je volgende gebruik van de Dienst geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat je niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de Dienst of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de Dienst. Om meer over deze functies te weten te komen, kun je het beste je browser instructies of de help functie van je browser raadplegen.

Als je wel gebruik wilt maken van cookies, zorg er dan voor dat je uitlogt indien je een openbare computer verlaat.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van jouw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in je browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen je er echter op dat je in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Bast Techniek heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google voor het verwerken van deze cookies. Deze gegevens worden anoniem verwerkt, en worden in geen geval gedeeld met Google. De verzamelde gegevens worden niet gebruikt voor advertentiedoeleinden.

4. Voor welke doeleinden zal Bast Techniek gegevens over jou gebruiken?

Doeleinden

Bast Techniek zal informatie over jou voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om de Dienst aan je te verlenen;
  • Om je informatie toe te zenden omtrent de eigen diensten van Bast Techniek;
  • Om geanonimiseerde statistische data op te stellen en de Dienst te beveiligen;
  • Om je informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen;
  • Om de Dienst aan te passen en te verbeteren.

Bast Techniek gebruikt automatisch gegenereerde data voor statistische doeleinden alsmede voor beveiliging en verbetering van haar website en de Dienst. Deze gegevens kunnen aan derden worden verstrekt voor zover ze volledig zijn geanonimiseerd en niet tot jou persoonlijk herleidbaar zijn (geen Persoonsgegevens).

Gebruik door derden

Zonder jouw expliciete toestemming zal Bast Techniek jouw Persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). Bast Techniek kan jouw gegevens wel verstrekken aan derden voorzover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de Dienst aan jou en/of voorzover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres). Ten slotte kan Bast Techniek jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

5. Grondslagen verwerking Persoonsgegevens

Bast Techniek verwerkt deze gegevens enkel als hier een geldige reden voor is. Er worden alleen persoonsgegevens  verwerkt voor de benoemde doeleinden met toestemming van de betrokkene. Ook is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verwerken als jij in dienst bent bij Bast Techniek (een wettelijke verplichting zoals loonadministratie). Verder kan een verwerking noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Een voorbeeld hiervan is het verwerken van een cv voor een sollicitatieproces.

6. Op welke wijze beschermt Bast Techniek jouw Persoonsgegevens?

Bast Techniek zal jouw Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, en in overeenstemming met de wet verwerken.  Bast Techniek vereist dat je de gegevens invult waar een asterisk (*) achter staat. Het is niet verplicht om de gegevens in te vullen waar geen asterisk (*) achter staat.  Bast Techniek zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. 

7. Het bewaren van Persoonsgegevens

Bast Techniek zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Voor verschillende gegevens gelden verschillende bewaartermijnen:

  • Een cv die wij hebben opgeslagen via externe bronnen wordt niet langer bewaard dan vier weken na ons laatste contact, tenzij er anders is afgesproken.
  • Sta je bij ons ingeschreven, worden jouw gegevens maximaal 2 jaar na ons laatste contact bewaard, tenzij er anders is afgesproken.
  • Bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst zullen er meer persoonsgegevens verwerkt worden die een wettelijke bewaartermijn hebben.  Afhankelijk van de soort gegevens, worden de gegevens maximaal twee, vijf of zeven jaar bewaard.  

8. Bijzondere persoonsgegevens

Bast Techniek is niet van plan om bijzondere persoonsgegevens te verwerken, zoals ras, godsdienst, gezondheid, politieke opvattingen, of andere zaken. Het kan voorkomen dat er bijzondere persoonsgegevens terecht komen bij Bast Techniek (door middel van een cv). Mocht Bast Techniek dit cv tegenkomen, zal dit niet worden opgeslagen zonder toestemming van de betrokkene. Mocht de betrokkene dit cv opsturen, zal Bast Techniek dit opvatten als een instemming van het verwerken van deze gegevens.

9. Doorgifte buiten de EU

Voor zover Persoonsgegevens worden doorgegeven aan derden in overeenstemming met dit Privacy Reglement, en deze derde partijen zijn gevestigd buiten de Europese Unie, gebeurt een dergelijke doorgifte enkel indien dat land een passende beveiligingsniveau waarborgt, of indien de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen jouw en Bast Techniek, of voor het nemen van precontractuele maatregelen naar aanleiding van een verzoek van jouw en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst. Door het gebruik van de Dienst geef je actief toestemming om de gegevens buiten de Europese Unie door te geven.

10. Overdracht onderneming

Het kan voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van Bast Techniek worden overgedragen aan een derde partij of dat Bast Techniek fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook jouw Persoonsgegevens worden overgedragen.

11. Inzage in, corrigeren en verwijderen van jouw Gegevens

Je kunt te allen tijde (de verwerking van) jouw Persoonsgegevens inzien of corrigeren. Je zult daarvoor in moeten loggen op je eigen profiel. De eventuele wijzigingen kunnen daar worden doorgevoerd.

Ten aanzien van de Persoonsgegevens die niet in je profiel te vinden zijn, bijvoorbeeld IP-adres, kan je je vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot Bast Techniek wenden met het verzoek je mede te delen of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Bast Techniek deelt je schriftelijk binnen vier weken mee of jouw Persoonsgegevens worden verwerkt. Vervolgens kan je Bast Techniek verzoeken deze te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Het verzoek bevat de aan te brengen wijzigingen. Bast Techniek deelt je binnen vier weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk mede of dan wel in hoeverre hij aan het verzoek voldoet. Een weigering is met redenen omkleed. Een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming wordt zo spoedig mogelijk uitgevoerd.

Bij verwijdering van Persoonsgegevens zullen wij enkel een geanonimiseerde archiefkopie van de gegevens bewaren. Als jouw Persoonsgegevens ook toegankelijk waren voor derden die de Dienst gebruikten, zijn wij niet in staat om jouw gegevens uit hun systemen te verwijderen. Je zult in dat geval die derden zelf aan moeten spreken op verwijdering van de gegevens.

Wanneer je niet langer of juist wel informatie van Bast Techniek of van derden wenst te ontvangen, kan je jouw voorkeuren wijzigen door in te loggen op je profiel en je instellingen wijzigen.

12. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Bast Techniek?

Dit Privacy Reglement heeft betrekking op Persoonsgegevens die via de website www.basttechniek.nl, meerdere job boards, of LinkedIn zijn verkregen. Op de website kunnen mogelijk ook links naar websites van derden staan. Bast Techniek accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites of diensten van derden.

13. Mogen minderjarigen gebruik maken van Bast Techniek?

Bast Techniek is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de Dienst. Door akkoord te gaan met dit Privacy Reglement, gaat Bast Techniek er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.

14. Kan dit Privacy Reglement worden gewijzigd?

Dit Privacy Reglement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

15. Vragen of recht uitoefenen?

Als betrokkene heb jij het recht om jouw toestemming in te trekken of een bezwaar te hebben tegen de verwerking van persoonsgegevens. Mocht je een beroep willen doen op dit recht, vragen hebben of een klacht willen indienen over dit Privacy Reglement of de gegevensverwerking van Bast Techniek dan kun je een e-mail sturen aan info@basttechniek.nl. Kom je er desondanks niet uit? Dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Contact

Bast Techniek BV

Kantoor Utrecht :
Herculesplein 6
3584 AA Utrecht
T 030 281 06 00

Wij zijn gevestigd op de begane grond van de Conclusion toren,
vlak naast het Stadion Galgenwaard

E info@basttechniek.nl

Volg ons

Facebook LinkedIn
BAST TECHNIEK maakt gebruikt van cookies om een volgend gebruik van onze dienst te vergemakkelijken. Bij het verder gebruiken van onze website, gaan wij ervan uit dat je toestemming geeft om de cookies te gebruiken. Meer informatie? Bekijk dan ons Privacy Statement
Sluit deze melding